python3 で python-munin

git clone git@github.com:samuel/python-munin.git

2to3-3.8 -w python-munin

cd python-munin

python3 setup.py build

sudo python3 setup.py install